• ०८ :०० - १६:३०

  • सोमवार ते शनिवार

आपणास प्रश्न आहे?

कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.

संपर्क साधा

ब्रोशर

सर्व सेवा ऑफरवरील सुलभ वाचन मार्गदर्शकासाठी आमचे 2018 आर्थिक प्रॉस्पेक्टस ब्रोशर पहा.

ब्रोशर डाउनलोड करा

कारखान्यास सन २००७-०८ पासून आज अखेर नफा प्राप्त झालेला असुन, आज अखेर ऑडीट वर्ग - अ मिळालेला आहे. तसेच कारखान्याने शेतक-यांना चांगल्या प्रकारे ऊस दर देवून, नफयामधून स्वनिधीची तरतूद केल्याने आज अखेर स्वनिधीत सतत वाढ होत आलेली आहे.कारखाना नफा तोटा व नक्त मुल्य माहिती


अनुक्रमांक

हंगाम

चालू
नफा / तोटा

संचित नफा / तोटा

नक्त मूल्य (रक्कम रु. लाखात )

लेखापरीक्षण वर्ग

२०१७-१८

(+) २५८.९०

(+) १००३.८९

५७२४.२०

अ - वर्ग

२०१६ -१७

(+) २८६.३६

(+) ७४४.९९

५२८६.१९

अ - वर्ग

२०१५ -१६

(+) ३५.६४

(+) ४५८.६३

४३०३.४९

अ - वर्ग

२०१४-१५

(+) १३.२५

(+) ४२२.९९

४३४६.१५

अ - वर्ग

२०१३-१४

(+) १०१ .७५

(+) ४०९.७४

४११४.८४

अ - वर्ग

२०१२-१३

(+) ९८.७९

(+) ३०७.९९

३७५५.७३

अ - वर्ग

२०११-१२

(+) १४.७०

(+) २०९.२०

३३४७.४१

अ - वर्ग

२०१०-११

(+) १०९.१८

(+) १९४.५०

३३१७.०१

अ - वर्ग

२००९-१०

(+) ६३.९६

(+) ८५.३२

२६४७.९६

अ - वर्ग

१०

२००८-०९

(+) ४.७१

(+) २१.३६

२२६६.३२

अ - वर्ग

११

२००७-०८

(+) ५७९.५२

(+) १६.६५

२१६८.९८

अ - वर्ग

१२

२००६-०७

(-) ३३५.७१

(-) ५६२.८७

१५५५.८३

ब - वर्ग

१३

२००५-०६

(+) ८७.४७

(-) २२७.१६

१७६१.९३

ब - वर्ग

१४

२००४-०५

(-) ८५.६०

(-) ३१४.६३

१६१७.१४

ब - वर्ग

१५

२००३-०४

(-)२३०.३९

(-) २२९.०३

१४५५.९८

ब - वर्ग

१६

२००२-०३

(+) १.३६

(+) १.३६

१६९१.३२

.....

100% शुद्धता

उत्पादन

24 तास सेवा